Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü

Görev Tanımları

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek,
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
 • Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekanların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • ASM gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek
 • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Aile Hekimliği Eğitim ve Geliştirme Birimi

 • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,
 • İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
 • Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının . Aşama, .Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini eğitim aldığı kurumlarla işbirliği içerisinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,
 • Aile hekimliğiyle ilgili verilerin temin edilmesi, incelenmesi, kontrol ve hesaplamaların yapılması, istatistik ve raporlamasını yapmak.
 • Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonunu sağlanması için çalışmalar yapmak.
 • Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
 • Aile hekimliği uygulamasını il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
 • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmalarının yapılması, verilerin analizi ve raporlanmasını yapmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Dr Feryal CEYLAN


Hazırlanıyor...

İsim SoyisimÜnvan
GÜLHAN KESİCİOĞLUSAĞLIK MEMURU
MERVE KÖSESAĞLIK MEMURU
BÜŞRA TÖRESAĞLIK MEMURU
ŞENOL GÜVENSAĞLIK MEMURU
DİLEK MADENEBE
ELİF GENÇOĞLU TEMİZEBE
ESİN BAYRAK YILMAZEBE
ÖZLEM ŞİMŞEKEBE
HURİYE BAYRAKHİZMETLİ
YELİZ UYARHİZMETLİ
ESİN KELKİTLİ TOPTABİP
ÖZLEM GÜNER KAYHANVHKİ.
ZİYA GÜRELVHKİ.

Aile Hekimliği Gruplandırma Süreci

Aile Sağlığı Merkezi/Birimlerinin Gruplandırma taleplerine ilişkin başvuru dilekçelerini aşağıda bulunan dosya içeriğini dikkate alarak yapmaları gerekmektedir.

Dosya İçeriği

 • Talep edilen gruba yönelik her aile hekiminden bireysel dilekçe
 • Güncel ve onaylı kroki (oda isimleri ile uyumlu)
 • Talep edilen gruba uygun olarak;
 • 1) Aile Sağlığı Elemanı dışında Aile Sağlığı Merkezi/Biriminde çalıştırılacak personele ilişkin olarak:
 • a) Haftalık 10 saat temizlik elemanı çalıştırdığına dair, son ay dâhil olmak üzere SGK bildirim belgesi fotokopisi veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisi.(Asılları özlük dosyalarında olmalıdır) (Grup A, B, C ve D için)
 • b) Talep edilen gruba uygun olarak; Ebe, Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni, Sağlık memuru (Toplum Sağlığı), Tıbbi Sekreterden biri çalıştırılacaksa, dosya içeriğinde bu kişiye ait Diploma fotokopisi olmalıdır. (Gruplandırmanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için, bu kişiye ait SGK bildirim belgeleri veya hizmet satın alınıyorsa faturasının fotokopisi olmalıdır. Belgelerin asılları Aile Sağlığı Merkezindeki kişisel dosyalarında olmalıdır.) (Grup A,B ve C için)
 • c) Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için 12. maddeye ilave olarak haftalık 10 saat ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreterden birisi çalıştırılmalıdır.( Grup A)
 • 2) RİA Uygulama Sertifikası ve RİA uygulaması yapacak kişinin diğer aile hekimi/hekimlerinin kayıtlı kişilerine de hizmeti vereceğini taahhüt ettiğine dair belge (Grup A ve B için)
 • 3) Müdürlükten onaylı Esnek mesai çizelgesi (Grup A ve B için)

Değerlendirme Rehberi

 • Aile Sağlığı Merkezi/Biriminde ilgili kriterin yerine getirildiğinin kabulü için rehberde yer verilen ilgili kritere ait alt maddelerin tümünün yerine getirilmesi gerekir. İlgili kriterlere ait alt maddelerden herhangi birinin yerine getirilmediği hallerde söz konusu kriter karşılanmış sayılmaz.
 • Yapılacak değerlendirmede kriterler değerlendirme dışı bırakılmayacaktır. İlgili kriter Aile Sağlığı Merkezi/Birimi tarafından karşılanıyorsa pozitif ( ), karşılanmıyorsa negatif (-) olacaktır. Örneğin bir Aile Sağlığı Merkezi/Biriminin D grubu sayılabilmesi için D grubu için belirlenen 4 standardın (alt maddeleri ile birlikte) tümünün yerine getirilmesi gerekmektedir. Yani belirlenen 4 standarttan herhangi biri değerlendirme dışı tutulmayacaktır.
 • Aile Sağlığı Merkezi/Birimi başvurmak istediği gruplandırma ile ilgili kritere ait alt maddelerin tümü doğrultusunda değerlendirilecektir.
 • Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan tüm Aile Hekimleri, kendisine ait Aile Sağlığı Birimi için gruplandırma talebini içeren başvuruyu yapmak zorundadır. Başvuruda bulunmayan aile hekimleri için gruplandırma değerlendirmesi yapılmayacaktır.
 • Her Aile Sağlığı Birimi farklı gruplandırma başvurusu yapabilir. Aile Sağlığı Merkezindeki her bir Aile Sağlığı Birimi aynı gruplandırma talebi halinde, her aile hekiminin imzalı başvuru dilekçesi ve diğer belgeler olmak kaydıyla, ortak kullanım alanlarıyla ilgili belgeleri içeren (kroki, aşılama, bebek/çocuk izlem, bebek bakım/emzirme, müdahale odası gibi ortak kullanılan alanlar ) tek bir dosya olarak başvurularını yapabilirler.
 • Aile Hekimliği Merkezi/Birimleri, Değerlendirme talebini içeren başvuru dilekçelerini bir dosya halinde Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletilmek üzere, bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezine teslim edeceklerdir.
 • Gruplandırma talep etmiş olan Aile Sağlığı Merkezi/Birimlerinin, ilk değerlendirme sürecinden sonraki 3 (üç) aylık sürenin bitiminden önce tekrar grup değiştirmek için başvuruda bulunamazlar. Daha önce gruplandırma talebinde bulunmamış, ilk kez başvuracak Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri için Halk Sağlığı Müdürlüğü Uygulama Birimine başvuru yaptığı tarihi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirme yapılacaktır.

İlgili Belgeler

Aile Hekimliği Bina Değişikliği İşlemleri

Türİçerikİndirme Bağlantısı
GenelgeAHB Gruplandırmasına İlişkin 23.01.2012 Tarihli Genelgeİndirme Bağlantısı
YönergeAHB Gruplandırmasına İlişkin 2011-3 Sayılı Yönergeİndirme Bağlantısı
YönetmelikAH Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe dair Yönetmelikİndirme Bağlantısı
YönetmelikAH Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğiİndirme Bağlantısı
YönetmelikAile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2013İndirme Bağlantısı
YönetmelikAile Hekimliği Ücret Yönetmeliği 30.12.2010-27801İndirme Bağlantısı
Kanun5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu (Resmi Gazete Tarih 09 Aralık 2004 Sayı 25665)İndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı
FormAile Hekimliği Gruplandırma Kriter Tablosuİndirme Bağlantısı
FormYeni Plan Formuİndirme Bağlantısı
FormYeni Faaliyet Raporuİndirme Bağlantısı
FormGSH Değişiklik Talep Dilekçesiİndirme Bağlantısı
FormAile Hekimi ve Aile Sağlığı Elamanı Vekalet Formuİndirme Bağlantısı
Formİl Dışı Göç Formuİndirme Bağlantısı
FormASE/AH Nöbet Değişim Formuİndirme Bağlantısı
FormMobil Program Formuİndirme Bağlantısı
FormAile Hekimi Değiştirme Formuİndirme Bağlantısı


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...