Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Şube Müdürlüğü

Bulaşıcı Hastalıklar Birim Görevleri

 • Bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesinde insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diger kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • İlgili şahis ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin hizmet içi eğitimlerinin plan ve proğramını yapmak ve gerçekleşmesini sağlamak.
 • Hizmetleri uygulamak için gerekli malzemenin envanter kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulanların temin, depolama ve dağıtım hizmetlerini ilgili birim ile işbirliği yaparak sağlamak.
 • Bulaşıcı ve zoonotik hastalıklarla ilgili olmak üzere ildeki sağlık kuruluslarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, değerlendirmek ve geri bildirimde bulunmak.
 • İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak, belirlenen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programı hazırlığında göz önünde bulundurmak.
 • Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevalanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak, aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde saha çalışmları ile enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirinin tespit edilmesini sağlamak, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldınlmasına çalışmak.
 • Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluslarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak, bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geri bildirimde bulunmak.
 • Görülen bulaşıcı ve zoonotik hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • İlde Erken Uyarı ve Cevap Sistemi ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, il Odak Noktasi islevini yürütmek. Uluslararasi Sağlik Tüzüğü (2005) ile ilişkili olarak ildeki faaliyetleri ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine etmek.
 • Salgınlarda, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere uygun ekip ve ekipman ile salgın incelemesi başlatmak, gerekli numunelerin usulüne uygun alınmasını sağlayarak laboratuvar incelemelerini yaptirmak, bu islemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak ilgili kurumlara ve Kuruma bildirimini yapmak.
 • Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (importe) vakalann herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin ilgili birimlerle birlikte yapılmasını sağlamak.
 • Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, aile sağlığı merkezlerinde veya yatırılarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek.
 • İlde sıtma eliminasyon programı faaliyetlerini yürütmek.
 • Salgın afet planlarının yapılmasının ve gereken malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasını sağlamak.
 • İlgili birim, kurum ve kuruluslarla işbirliği içerisinde, vektörlerle bulaşan hastalıklarla mücadeleyi sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetleri ile ilgili araştırma ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kuruluşlarla iş,birliği yaparak araştırma projeleri hazırlamak ve Kurumca onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak.
 • Konusu ile ilgili hizmetlerde İI Hıfzısıhha Kuruluna katılmak.
 • İstatistiki bilgilerin toplanmasinda ilgili birime yardımcı olmak.
 • Müdürün verdigi diğer görevleri yapmak.

 

Tüberküloz Birimi

 

 • Yıllık hizmet plan ve proğramlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Tüberküloz kontrolü hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücüi planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İldeki tüberküloz vakalarının takibini ve Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 • Tüberküloz hastalığının kontrolüne yönelik saha çalışmalarını yürüten birimlerinin çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.
 • İldeki tüberküloz hastaları ile ilgili verilerin toplanması, bildirimi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Tüberküloz kontrolünde çalışan sağhk personelinin, hasta ve yakınlarının ve halkın farkındalığının artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 • Sağhk personelinin tüberkülozla ilgili hizmet içi eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Hastaların takip ve tedavisinde yaşanabilecek uyumsuzluk durumlarının ve ilaca dirençli vakaların takibini yapmak ve yaptırmak.
 • Görev alanı ile ilgili mobil tarama hizmetlerini ilgili birimlerle koordine etmek ve yürütmek.
 • Tüberküloz vakalarının yönetimi ile ilgili veri tabanına ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 • Klinik örneklerin alınmasını ve ulusal laboratuvar ağına ulaştırılarak incelemelerinin yapılmasını sağlamak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diger kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirligi yapmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Aşı Programları Birimi

 

 • Yıllık hizmet plan ve proğramlarını hazırlamak.
 • Bağışıklama hizmetlerinin yürütülmesi için insan gücü, araç-gereç, aşi, anti-serum, enjektor vb. ihtiyaçların planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Sağhk hizmet birimlerinin aşı, anti-serum, enjektor vb. diğer ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında birimlere ulaştınlmasını ilgili birimler ile işbirli yaparak saglamak.
 • İlde aşı depolanan türn birimlerin soğuk zincir şartlarına uygunluğunu denetlemek.
 • Kurum tarafından belirlendiği şekilde stok ve dağıtım bilgilerinin kayıtlarını tutmak, bildirimini yapmak.
 • Kurum tarafından belirlenen, aşı ile önlenebilen hastahkların önlenmesine yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol proğramlarını yürütmek, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
 • Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Genişletilmiş Bagışıklama Programı kapsamındaki hastahkların sürveyansını yürütmek.
 • Birimlerin bağışıklama hizmetlerini koordine etmek, soğuk zincir uygulamalarını, hastahk ve aşılama kayıtlarının kalitesini değerlendirmek, ihtiyaç duyulan konularda ilgili birimler ile işbirliği yaparak hizmet içi eğitim planlamak ve yürütmek.
 • Bağışıklama proğramlarına toplumun katılımını artıracak faaliyetler planlamak ve yürütmek.
 • Aşı Sonrasi İstemneyen Etki İzleme Sisteminin yürütülmesini sağlamak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Dr. Okan KARAOĞLANOĞLU


1966 yılında Karadeniz Ereğli'de doğdu. 1991 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Aksaray İli Sarıyahşi İlçesinde Sağlık Grup Başkanlığı görevini yürüttü.

1993-1999 yılları arasında İzmir Ödemiş Devlet Hastanesinde Acil Servis Hekimi olarak görev yaptı.

1999-2001 yıllarında Samsun 75. Yıl Merkez Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi olarak çalıştı.

2001-2012 yılları arasında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Kayıt Merkezi Sorumlu Hekimi olarak çalıştı.

Kanser Kayıtçılığı konusunda yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok eğitim aldı ve Sağlık Bakanlığı adına Kanser Kayıt Merkezleri Denetçisi olarak çeşitli illerde denetlemelerde bulundu.

Bu görevleri ile birlikte 2004-2006 yılları arasında Samsun Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

2006-2008 yılları arasında Samsun Dernek Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği,

2010-2012 yılları arasında Samsun Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü görevlerini de yürüttü.

663 Sayılı KHK ile Halk Sağlığı Müdürlüklerinin oluşturulmasıyla 19 Mart 2012 tarihinden itibaren Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.

Ayrıca yeni yapılanmayla birlikte Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimine dahil olan Kanser Kayıt Merkezine teknik destek vermektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsim SoyisimÜnvan
ADEM KÖSESAĞLIK MEMURU
BÜLENT DUMLUPINARSAĞLIK MEMURU
TEOMAN KENANLISAĞLIK MEMURU
KEZİBAN YÜKSELHEMŞİRE
DERYA ÖZTOMURCUKTABİP
ALİ İHSAN SERTVHKİ.
RAHMA DENİZVHKİ.
MURAT ÇAKIRSAĞLIK MEMURU
SALİH YILMAZSAĞLIK MEMURU
ÜMİT ZAFER ZENGİNSAĞLIK MEMURU
YİLMAZ BAŞSAĞLIK MEMURU
KEREM ERKAZAN4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
AYŞEGÜL KOCATAŞEBE
ESMA BAYBURTEBE
KEZİBAN GENÇEBE
NERMİN ÖZTÜRK ÇAMOĞLUEBE
ÖZNUR ERDİNEBE
SERPİL DEMİRELEBE
NEBAHAT ACARHEMŞİRE
SELAMİ YILDIRIMHİZMETLİ
OKAN KARAOĞLANOĞLUTABİP
BURCU ÖZÜDOĞRUDİŞ TABİBİ
GÜNER KUZUVHKİ.
NESRİN KARADENİZVHKİ.
SEVİLAY ÖZMENVHKİ.
BİRSEN ÖZYÜREK CANPOLATEBE

Türİçerikİndirme Bağlantısı
MevzuatSağlık Çalışanları Aşılama Çalışmasıİndirme Bağlantısı
MevzuatRisk Grubu Aşılamalarıİndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı
FormTSİM Veri Güvenliği Talimatnamesiİndirme Bağlantısı


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...