Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü

Kanser Birimi

 • Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
 • İlde, kanser teşhisi konulanların verilerini aktif ve pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.
 • Aktif sistem ile kanser kayıtçılığı yapan illerde, kanser hastalığı nedeniyle ölenlerin takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek.
 • Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden ve gezici kanser tarama araçlarından yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
 • Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gcrçek/tiizel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM'ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
 • KETEM'lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifıkasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
 • Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili birimlere destek vermek.
 • İl Kanser Danışma Kurulu'nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birimi

 

 • Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
 • İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
 • Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek verme!
 • Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi vç, konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi

 

 • Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
 • Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Ruh Sağlığı Programları Birimi

 

 • Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
 • Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
 • Çocuk izlem merkezi uygulamalarının yaygınlaştırılması, personel eğitimi de dâhil olmak üzere kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek.
 • Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
 • Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
 • Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birimi

 

 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, program kapsamında kendi sorumluluğuna bırakılmış iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
 • İl Tütün Kontrol Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • İl düzeyinde toplum sağlığı merkezleri de dahil, denetim ekipleri ile tütün denetimleri yapmak, denetimler sonucunda rapor hazırlamak.
 • Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak.
 • İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu Sekretaryası hizmetlerini yürütmek.
 • Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun kapsamında, uçucu madde ihtiva eden ürünlerin kontrol ve denetimini yapmak.
 • Sigara bıraktırma çalışmalarını yürütmek, değerlendirmek.
 • Alkol ve zararları hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi çalışmalarına destek vermek.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi

 

 • Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
 • Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
 • Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak.
 • Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile koordineli çalışmak.
 • Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifıkalandırılmasını sağlamak.
 • Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
 • Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmek.
 • Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması ko eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.
 • Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dâhilinde ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapmak.
 • İlgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.
 • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Uzm. Dr. H. Nilden ARSLAN


1975 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamlayarak 1993 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 1999 yılında mezun oldu.

1999-2000 yıllarında Sivas,

2000-2003 yıllarında Samsun,

2003-2006 yıllarında ise Gümüşhane illerinde çalıştı.

2006 Eylül dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda uzmanlık yapmaya hak kazanıp 2007-2011 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.

Daha sonra Halk Sağlığı Uzmanı olarak Samsun Çarşamba Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı.

Halen Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dili İngilizce'dir. Evli ve üç çocuk annesidir.

İsim SoyisimÜnvan
ŞENAY ÖZYURTHEMŞİRE
OKTAY TURANSAĞLIK MEMURU
YUNUS ÖZTÜRKSAĞLIK MEMURU
HATİCE NİLDEN ARSLANUZMAN TABİP
SEMA DEMİRCİSAĞLIK TEKNİKERİ
ERDOĞAN GÜNEŞSAĞLIK MEMURU
MEHMET LEVENT SÜREKSAĞLIK MEMURU
ÖZDEMİR GÜLTEKİNSAĞLIK MEMURU
SALİH BAĞDATLISAĞLIK MEMURU
YAŞAR ÇAVUŞOĞLUSAĞLIK MEMURU
ABDULKADİR KUMBASAR4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
FATMA BALOĞLUÇOCUKGELİŞİMCİSİ
ESRA GÖRMEZ BAŞMANDİYETİSYEN
SİNEM ŞAHİNDİYETİSYEN
AZİZE ŞANLI BAYRAMEBE
BETÜL ŞEKER ÇULHAEBE
ELİF ŞİMŞEK KARADAĞEBE
GÜLNAZ KAPLAN BAŞEBE
MEHTAP YILDIRIMEBE
MERYEM BAŞARANEBE
NURTEN MEYDANEBE
SELMA ÇUBUKCUEBE
SEVGİ YAZICIOĞLUEBE
AYŞE KUMAŞHEMŞİRE
GÖKSEL ERDOĞANHEMŞİRE
HAYRİYE KALPAK AYRANCIHEMŞİRE
MELİHA ATABAYHEMŞİRE
MERAL AY AKSUHEMŞİRE
NALAN KILIÇKAYA ÇİÇEKHEMŞİRE
SEVGİ UYARHEMŞİRE
AYŞE PLATİNHİZMETLİ
MEHMET ÇITAHİZMETLİ
ÖMER KINALIPSİKOLOG
SEMA KAHVECİ KAANOĞLUPSİKOLOG
EMEL KURŞUNSOSYAL ÇALIŞMACI
ERCAN DEMİRCİSOSYAL ÇALIŞMACI
MİNE SAFSOSYOLOG
ELİF ÖZKAYATABİP
MERAL ÇAĞLAR TURANTABİP
MERVE ALTINIŞIKTABİP
BELMA TABLIVHKİ.
MERAL OKUMUŞOĞLUVHKİ.
SEYİT TEKSAKVHKİ.
ÜMİT ÖZTÜRKVHKİ.
MELTEM TÜRLEKEBE
NEVİN AYDINEBE
NURAN KONTEBE
SEMRA AVCITABİP
ESRA GÜLREKVHKİ.
SEYHAN GÜVENEBE

Türİçerikİndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı
Form0 yaş kontrol listesiİndirme Bağlantısı
Form1-4 Yaş Kontrol Listesiİndirme Bağlantısı
FormKOLOREKTAL KANSER TARAMA FORMUİndirme Bağlantısı


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...