Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Atama Birimi

 1. İldeki Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak
 2. Personelin İl,İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak,kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamı sağlamak,izlemek,ileriye yönelik planlamalar yapmak
 3. Aile Hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek
 4. Aile Hekimliğine yerleştirmesi yapılan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak,ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak
 5. İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 6. Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek
 7. Personel kayıtlarını sürekli güncelemek,ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak
 8. Kurum emirlerini yerine getirmek,ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak
 9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

 

Disiplin İşleri Birimi

 

 1. Aile Hekimliği uygulaması kapsamında bulunan personel hariç olmak üzere İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin disiplin işlemlerini mevzuata uygun şekilde,zamanında yapmak,uygulamasını sağlamak,takip etmek ve neticelendirmek
 2. Kurum mevzuatı ve güncel mevzuat ile ilgili olarak Müdürlük personeline yönelik eğitimler düzenlemek, buna ilişkin işlemlerini koordine etmek
 3. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak.
 4. İnceleme dosyaları ile ilgili bilgi edinme başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak
 5. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

 

Özlük İşleri Birimi

 

 1. İlde Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek
 2. Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 3. Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak
 4. Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek
 5. Personelin, her türlü izin ve hastalık işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak
 6. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak
 7. Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak
 8. Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek
 9. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve kuruma bildirimini yapmak
 10. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

 

İstatistik ve Bilgİşlem Birimi

 

 1. Müdürlüğün görev alanına giren konularda,bilgi toplama,işleme ve paylaşma yetkisinin mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek
 2. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi,belge ve iş akışı düzenini kurmak,buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak
 3. Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım alt yapısını kurmak,işletmek,bakım ve onarımları yapmak veya yaptırmak
 4. Halk Sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek,standartlara uygun olarak analiz etmek,rapor haline getirmek
 5. E-posta,elektronik ağ vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum,yönetim ve güvenliğini sağlamak,kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek
 6. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu,ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak
 7. Kurumun istediği verileri toplamak ve kuruma göndermek
 8. Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek
 9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

 

İdari İşler Birimi

 

 1. Yıllık plan ve programlarını hazırlamak,uygulamak,uygulatmak ve denetletmek
 2. hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak,tedbirleri almak
 3. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde personelin toplu,ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak,bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak
 4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak,bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak
 5. Taşınır Mal Yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 6. İç kontrol sistemi,stratejik planlama ve kalite yönetim sistemi işlemlerini yürütmek
 7. İlgili birimler ile işbirliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak,tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak
 8. Müdürlüğe ait tıbbi cihaz ve taşıtların bakım-onarımını belli bir program dahilinde sağlamak
 9. Müdürlüğe ait bina ve tesislerin bakım ve onarımını her yıl belirli bir program dahilinde teknik personel vasıtasıyla yaptırmak
 10. Müdürlüğe ait bina,arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak
 11. Müdürlüğün gelen evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek
 12. Müdürlük birimlerinin ihtiyacı olan onarım ve tadilatlar için proje,yaklaşık maliyet ve teknik şartname hazırlamak,onarım ihalelerini yapmak,ihalesi yapılan işlerin yapı denetim görevini yürütmek
 13. Yatırım programındaki tesislerin takibini yapmak,geçici ve kesin kabul komisyonlarında görev yapmak
 14. Programa alınan yatırımlar için uygun arsa temini,hisseli taşınmazların kamulaştırma işlemleri taşınmaz tahsisi ve imar plan tadilat tekliflerini hazırlamak ve takip etmek
 15. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak

 

Mali İşler Birimi

 

 1. Mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
 2. Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734,4735 ve 5718 Sayılı Kanunlar ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ikincil mevzuatla yapılan düzenlemelere uygun olarak yürütmek
 3. Personelin maaş, ek ödeme ve diğer ödeme işlemlerini yürütmek
 4. Taşınır mal yönetmeliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 5. Aile Hekimlerinin kullandığı demirbaş ve bina kira bedellerinin belirlenmesi, demirbaşların satışı, takibi ve tahsili ile ilgili işlemlerini yürütülmesi
 6. Kamu zararlarının takip ve tahsili işlemlerinin ilgili birimlerle koordineli yürütmek
 7. Döner sermaye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla döner sermaye( bütçe, muhasebe, raporlama, performans, ek ödeme vb.) ve döner sermaye işletmesi ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemleri döner sermaye mevzuatı çerçevesinde yürütmek.
 8. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Hakan GÜRSES


Özgeçmiş Henüz Girilmemiş

İsim SoyisimÜnvan
KADİR GEYLAN4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
MEHMET SATAL4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
İDRİS YÜKSEL4/C İŞÇİ
RESÜL SANCAR4/D (SÜREKLİ İŞÇİ)
OSMAN GÜLBİLGİSAYAR İŞLETMENİ
İSMET KAPLANHİZMETLİ
KEZBAN BATKALHİZMETLİ
KURTÇA ÇETİNERHİZMETLİ
MUSA BAYLANHİZMETLİ
ŞABAN KAPLANHİZMETLİ
MUSTAFA SOYTÜRKMÜHENDİS
CEVDET AYDINTEKNİSYEN
KEMAL KARATEKNİSYEN
SEBAHATTİN GAYDANTEKNİSYEN
NAZIM AKÇATEKNİSYEN
YILMAZ KURTTEKNİSYEN
SERKAN GÜLREKVHKİ.
ŞUAYYİP ÖZTÜRKVHKİ.
ELİF BAĞDATLIEBE
SALİH ŞALSAĞLIK TEKNİKERİ
BAYRAM KARABAYIRSAĞLIK MEMURU
HASAN ÖKERSAĞLIK MEMURU
İSA AYVAZSAĞLIK MEMURU
HÜSEYİN ERGÖZ4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
ŞÜKRÜ UYANIKAYNİYAT SAYMANI
AHMET BOLATVHKİ.
ÜMRAN ALBAYRAKBİYOLOG
FATMA BEKDEMİREBE
SEDA HAKYEMEZHEMŞİRE
AYDİN ÇALIŞKANHİZMETLİ
YİLMAZ KARAŞAHTEKNİSYEN
MUSTAFA YAMANSAĞLIK MEMURU
DURAN ATİKSAĞLIK TEKNİKERİ
ZEYNEP NEVİKBİLGİSAYAR İŞLETMENİ
ALPER YILDIRIMİSTATİSTİKÇİ
FATİH BALTACIİSTATİSTİKÇİ
ALİ ÖZÇELİKVHKİ.
ÖZLEM TURAN BAYRAMVHKİ.
ÖMER TEMİZSAĞLIK MEMURU
NİHAL YAĞARİSTATİSTİKÇİ
MURAT ONUR KARADENİZPROGRAMCI
SERKAN TAŞANVHKİ.
MENEKŞE KAPTAN ÇİLHEMŞİRE
MEVLÜDE DEMİRTAŞ AYSAĞLIK TEKNİKERİ
ESMA DEMİRBİLEKHİZMETLİ
ZELİHA YAŞARŞEF (ÖZELLEŞTİRME)
CENGİZ DEMİRKANTEKNİSYEN
AHMET EKİNCİVHKİ.
AYŞEGÜL ŞELEVHKİ.
FETHİ GERSVHKİ.
SERDAR KÖSEVHKİ.
EYÜP ÖZDOĞAN4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
SELMA ACARHİZMETLİ
ZEHRA MAKARACITEKNİSYEN
HACER ÖZEL USLUVHKİ.
ORHAN İÇİGENHİZMETLİ
AHMET DOĞAN BERBERVHKİ.
AYSEL YILDIRIMVHKİ.
FİRDES ÖZTÜRKVHKİ.
NURAN UYAREBE
EROL ARTUTŞEF
METİN AKSUTEKNİSYEN
NAİME GENEZVHKİ.
SULTAN AHMET ERDOĞANHİZMETLİ
AYŞE HORASANEBE
EMEL DEMİR GÜNDOĞDUEBE
EZEL ÜLKÜVHKİ.
ALİ DEMİRDAĞTEKNİSYEN
CANSU TARAKÇIEBE
GÜLCAN KURU ÇAKIBEYHEMŞİRE
ALİ PALAVHKİ.
NURETTİN KÖMPEVHKİ.
SALİH ASANVHKİ.
AYFER ATİKSAĞLIK MEMURU
HÜLYA UYSAL TEPESAĞLIK MEMURU
SEMİHA ACERBAŞSAĞLIK MEMURU
MERVE ÖKSÜZSAĞLIK TEKNİKERİ
NURHAN DİNÇBİLGİSAYAR İŞLETMENİ
NEJLA YILDIRIMHEMŞİRE
NEVİN MERTTEKNİSYEN
FATMA KOCAOĞLU AYDINVHKİ.
GÜL ŞENOCAKVHKİ.
AZİZE YILMAZER BALHİZMETLİ
CENGİZ TANHİZMETLİ
KAYA ÖZKULMEMUR
YUNUS KAYATEKNİSYEN
AHMET TURAN ERCANSAĞLIK MEMURU
SELMA DURGUNEBE
HASAN TUNÇERHİZMETLİ
SEMANUR İNANMEMUR
MURAT KAMIŞ4/C (GEÇİCİ İŞÇİ)
ADNAN TÖRENER4/D (SÜREKLİ İŞÇİ)
İLHAN AKDENİZHİZMETLİ
METİN GÜNERHİZMETLİ
NİZAM DOKHİZMETLİ
SALİM CİHAN GÜVENÇHİZMETLİ
LEVENT DÜNDARŞOFÖR
MUSTAFA KAYAŞOFÖR
NECMİ TERZİŞOFÖR
ZEKERİYA TURGUTŞOFÖR
İLHAN AKTÜRKVHKİ.
ARZU YAMANVHKİ.
FAZİLA ŞEHNAZ KURALVHKİ.
SERHAN İLKER ALTAYVHKİ.
ADEM ÖZÇELİKHİZMETLİ

Türİçerikİndirme Bağlantısı

Türİçerikİndirme Bağlantısı


Türİçerikİndirme Bağlantısı

MÜDÜRÜMÜZ

Dr. Mustafa KASAPOĞLU

DUYURULARIMIZ

TÜMÜ...